กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ ATCI และหน่วยงานในสังกัด รุกขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

wi.jpg

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) หน่วยงานในสังกัดฯ และองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน “Thailand Local Government Summit 2016” ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย 4.0 หรือ Towards a Sustainable Local 4.0 เดินหน้าส่งเสริมผู้นำและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการทำงาน พร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy ตอบโจทย์ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน “Thailand Local Government Summit 2016” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital Technology Implication : Towards a Smart and Sustainable Thailand” ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการวางรากฐานและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้  เข้าสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล (Digital Economy) และการมุ่งไปสู่ Thailand 4.0 โดยวางแผนงานทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะ 20 ปี และกำหนดเป้าหมายเป็น 4 ระยะ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย ยกระดับประเทศไปสู่กลุ่มประเทศ      ที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน การปรับบทบาทและจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ที่มีฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน ได้แก่ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4. การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 5. การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 6. การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

“ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมาย และทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ในเร็ววัน รวมทั้งพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัล   เข้ามาผลักดันในท้องถิ่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน ได้แก่ การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  (Stable & Secure Growth) โดยการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ การลดความเหลื่อมล้ำโดยการส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม” (Inclusive Growth) ซึ่งหมายถึงการเติบโตที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างโอกาสอย่างเสมอภาคกันระหว่างคนทุกกลุ่มในสังคมที่ดีขึ้น และ การหลุดพ้นจากประเทศ หรือ ท้องถิ่นรายได้ปานกลาง โดยการพัฒนานวัตกรรม การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเสมอภาค และการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ที่ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ โดยภาครัฐมีส่วนร่วมในการสนับสนุนซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป”

สำหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Local Government Summit 2016 ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย 4.0 หรือ Towards a Sustainable Local 4.0     ในครั้งนี้ นับเป็นปีที่สอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้นำและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลบนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Digital and Innovation for Green Society พร้อมการปรับระบบความคิดให้ทันต่อการพัฒนาการด้านนวัตกรรม       ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพื่อการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลตามมาตรฐานสากล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน    เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการในส่วนการแสดงนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมไปถึงองค์กรภาคี คือ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนั้นยังมีการสัมมนาวิชาการพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมและดิจิทัลขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยยั่งยืน” อีกด้วย

Advertisements

เกี่ยวกับ moothan
อัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ สำหรับคนรุ่นใหม่ Hotmail : itmoomoo@hotmail.com Gmail : itmoomoo@gmail.com Twitter : @itmoomoo ******สามารถอ่านแล้วแบ่งปัน หรือแชร์ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ไปยังบุคคลที่ต้องการได้******

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: